بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

CPA ADS 1
$3,000 USD ماهانه
CPA ADS 2
$5,000 USD ماهانه
CPA ADS 3
$10,000 USD ماهانه
CPA ADS 4
$20,000 USD ماهانه
CPL ADS 5
$30,000 USD ماهانه
CPL ADS 6
$40,000 USD ماهانه